กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตอกย้ำความสำเร็จโครงการ CDG Code Their Dreams ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราชสิงขร สร้างโรงเรียนต้นแบบนำร่องการเรียนการสอน "Coding" บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน เน้นการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประสบความสำเร็จตามเป้า มุ่งสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เผยทักษะนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ตั้งเป้าให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนเองได้อย่างยั่งยืน ล่าสุดลุยต่อยอดทักษะ วางแผนเพิ่มหลักสูตรสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง Python หวังปูทางเด็กไทยสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ผ่านกิจกรรม CDG Code Their Dreams ที่จะช่วยเพิ่มทักษะการลงมือทำ และการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตอบรับนโยบายภาครัฐ กระตุ้นเด็กไทยให้เกิด Active Learning หวังจุดประกายเด็กรุ่นใหม่ติดอาวุธลุยสมรภูมิการศึกษายุคดิจิทัล วางแผนการสอนต่อเนื่องในปี 2562 นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ริเริ่มโครงการ CDG Code Their Dreams...

โครงการ “CDG Code Their Dreams” เดินหน้าจัดกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนไทย ล่าสุดได้ไปจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.3 – ป. 6 ที่โรงเรียนวัดสารอด กรุงเทพฯ ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน ได้แก่ Scratch วาดภาพตามคำสั่ง หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) ด้วยความมุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีอนาคตที่ก้าวไกล โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการจุดประกายจากโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เด็กๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้โค้ดดิ้ง เข้าใจตรรกะ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ ทั้งยังเกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการเขียนโค้ดมากขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 แล้ว...

กลุ่มบริษัทซีดีจี จัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams ครั้งที่ 12 นำทีมพนักงานใหม่จากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ร่วมทำกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน ได้แก่  Scratch  วาดภาพตามคำสั่ง  หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) เพื่อจุดประกายให้เด็ก ๆ ได้เห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ด้วยความมุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีอนาคตที่สดใส ก้าวไกล โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการจุดประกายจากโครงการผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกิจกรรมย้อนหลัง และความรู้เกี่ยวกับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams ...

โครงการ “CDG Code Their Dreams” โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี จัดฐานกิจกรรมเวิร์คชอป อาทิ วาดภาพตามสั่ง หอคอยแก้วน้ำ และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) เพื่อสอดแทรกความรู้และปูพื้นฐานความสนใจด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Coding ให้กับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสร้างคอมวิทยา โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา และ โรงเรียนนาน้ำชุ่ม จ. อุดรธานี ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกลุ่มบริษัทซีดีจี กองทุนพันเอกสมคิด และมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกิจกรรมย้อนหลัง และความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams  ...

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดย นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร ผู้ริเริ่มโครงการ CDG Code Their Dreams ฉลองความสำเร็จในโอกาสดำเนินธุรกิจครบรอบ 50 ปี พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 ลุยสานต่อโครงการ Code Their Dreams ถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการโค้ดดิ้ง โดยในปีนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจีได้จัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams ให้กับครูและนักเรียนกว่า 50 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 576 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่ริเริ่มโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทซีดีจีสามารถจัดกิจกรรม workshop เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กสนใจการเรียน coding...

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ถ่ายภาพร่วมกับนายนาถ ลิ่วเจริญ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี ในโอกาสลงนามความร่วมมือโครงการ CDG Code Their Dreams โครงการซีเอสอาร์ของกลุ่มบริษัทซีดีจีในการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะรวมถึงสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมี นางสาวพราว เนื่องจำนงค์ (ซ้ายสุด) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทซีดีจี นางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ร่วมถ่ายภาพด้วยอนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ...

โครงการ “CDG Code Their Dreams” โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมสนับสนุนโครงการ “ตามคำพ่อสอน น้อมนำหลักคิด เข็มทิศการศึกษาเด็กไทย” โดยบริษัท ฐาน ซีเอสอาร์ ธุรกิจเพื่อสังคม จำกัด ด้วยการจัดฐานกิจกรรมเวิร์คชอปสอดแทรกความรู้ด้าน Coding ให้น้องๆได้เรียนรู้ และปูพื้นฐานความสนใจด้าน Coding ในอนาคต พร้อมนำสื่อการเรียนการสอนไปมอบให้โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกิจกรรมย้อนหลัง และความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams...

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันครบวงจรของประเทศไทย จัดเวิร์คช้อปเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กรุ่นใหม่ “CDG Code Their Dreams In-House Training” ครั้งที่ 3 สำหรับเด็กๆ อายุ 8 - 12 ปี เพื่อจุดประกายให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ด้วยการเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยโปรแกรม Scratch ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีระบบ การทำงานเป็นทีม และเสริมทักษะการนำเสนอผลงานที่น้อง ๆ ได้ลงมือทำขึ้นมาเองอย่างสร้างสรรค์ โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในงานได้รับเกียรติจากคุณคุณไกรรพ เหลืองอุทัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีไอเอส จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทซีดีจี มอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการผ่านหลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Scratch ให้กับโปรแกรมเมอร์ตัวน้อย ที่อาคารซีดีจี เฮ้าส์ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams ...

 กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรของไทย เดินหน้าจุดประกายฝันเยาวชนไทย จัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams เวิร์คช้อปสำหรับนักเรียนและครู ในงานนิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 12 กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มุ่งจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ และผลักดันให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่นับเป็นภาษาที่สามที่จะเป็นภาษาที่จำเป็น เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศในยุคดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 จากภาครัฐ พร้อมประกาศความร่วมมือกับโรงเรียนวัดราชสิงขร สร้างโรงเรียนต้นแบบเพื่อนำร่องการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง ย้ำ! ยังขาดบุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นผู้สอนโค้ดดิ้ง ผ่านโครงการ CDG Code Their Dreams: Train the Trainer เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโปรแกรมเมอร์ตัวจิ๋ว สานฝันเด็กไทยให้ก้าวไกลทันโลก ทัดเทียมอาณาประเทศ

กลุ่มบริษัทซีดีจี เดินสายจัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams ครั้งที่ 10 นำทีมพนักงานจากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดช่องนนทรี