หลักสูตรการฝึกอบรม

CDG Code Their Dreams ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Public Training

เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

 

เรามีหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้

หลักสูตรการเรียนออนไลน์

หลักสูตรการเรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook: Code Their Dreams และโปรแกรม ZOOM

1. Introduction to programming with Python by Google Colab (หลักสูตร 2 วัน) : 4-5 ก.ค. 2563

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Course Outline

 • การกำหนดค่าและชนิดของข้อมูล
 • การกำหนดตัวแปร และตัวดำเนินการ
 • การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ
 • การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนข
 • การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ

เหมาะสำหรับ : นักเรียน ครู อาจารย์ บุคคลทั่วไป

เรียนผ่านโปรแกรม ZOOM

จำนวนผู้เรียน : 50 คน ต่อคอร์ส

2. Online Meeting (หลักสูตร 1 วัน) : 7 ก.ค. 2563

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอนการใช้งานเครื่องมือและโปรแกรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์

 1. ZOOM
 • การใช้งานฟังก์ชันใน ZOOM
 • Workshop ทดสอบการใช้งาน

2. Google Meet

 • การใช้งานฟังก์ชันใน Google Meet
 • Workshop ทดสอบการใช้งาน

เหมาะสำหรับ นักเรียน ครู อาจารย์ บุคคลทั่วไป

อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM

จำนวนผู้เรียน : 50 คน ต่อคอร์ส

3. Scratch Program Training (หลักสูตร 2 วัน) : 11-12 ก.ค. 2563

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรการฝึกอบรมเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Scratch  แบบลําดับ แบบทางเลือก และ แบบมีเงื่อนไข ให้บรรลุตามความต้องการและการทํางานของระบบ

 • ความรู้เบื้องต้นกระบวนการเขียนโปรแกรม
 • ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Scratch
 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • การพัฒนาโปรแกรมด้วย Scratch
 • การสร้างเกมด้วย Scratch

เหมาะสำหรับ: เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป

เรียนผ่านโปรแกรม ZOOM

จำนวนผู้เรียน : 50 คน ต่อคอร์ส

4. การเขียนแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม Thunkable และสร้าง Chatbot (หลักสูตร 2 วัน) : ก.ค. 2563

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สร้าง Chatbot และเกม ด้วยโปรแกรม Thunkable

 •  รู้จัก Thunakable เบื้องต้น
 •  การเขียน Application ระบุตัวต้น
 •  การเขียน Application Chat Bot
 •  การเขียน Application Game

เรียนผ่านโปรแกรม ZOOM

จำนวนผู้เรียน : 50 คน ต่อคอร์ส

5. หลักสูตรการเรียนรู้การสร้าง Motion Graphic (หลักสูตร 2 วัน) : ก.ค. 2563

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM

จำนวนผู้เรียน : 50 คน ต่อคอร์ส

6. Digital Marketing: Tools management and Digital content (หลักสูตร 2 วัน) : ก.ค. 2563

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการตลาด และช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทำ Chatbot ด้วย FB, line

 • จัดทำสื่อเพื่อการตลาดออนไลน์
 • จัดทำเลขาในการตอนกลับกลับอัตโนมัติ

เรียนผ่านโปรแกรม ZOOM

จำนวนผู้เรียน : 50 คน ต่อคอร์ส

7. ArcGIS (หลักสูตร 3 ชั่วโมง) : 22 ก.ค. 2563

การสร้างแผนที่ Online ด้วย ArcGIS Platform

สำหรับ: นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงปริญญาตรี

วันที่อบรม:  22 ก.ค. 63

เวลา: 9.00 – 12.00 น.

*อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*

เนื้อหาการสอน

 • ArcGIS Platform
 • Web Map
 • Web Mapping Application

เรียนผ่าน FB LIVE: Code Their Dreams

จำนวนผู้เรียน : 50 คน ต่อคอร์ส

8. ArcGIS (หลักสูตร 3 ชั่วโมง) : 29 ก.ค. 2563

การสร้างแผนที่ Online ด้วย ArcGIS Platform

สำหรับ: ครู อาจารย์ บุคคลทั่วไป

วันที่อบรม:  29 ก.ค. 63

เวลา: 9.00 – 12.00 น.

*อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*

เนื้อหาการสอน

 • ArcGIS Platform
 • Web Map
 • Web Mapping Application

เรียนผ่าน FB LIVE: Code Their Dreams

จำนวนผู้เรียน : 50 คน ต่อคอร์ส