หลักสูตรการฝึกอบรม

CDG Code Their Dreams ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Public Training

เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

 

เรามีหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้

หลักสูตรการเรียนออนไลน์

หลักสูตรการเรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook: Code Their Dreams และโปรแกรม ZOOM

1. หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch 

(หลักสูตร 5 วัน)

2. หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch 

(หลักสูตร 2 วัน)

3. หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ mBot

(หลักสูตร 2 วัน)

4. หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python 

(หลักสูตร 2 วัน)

5. หลักสูตรการเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable 

(หลักสูตร 2 วัน)

6. หลักสูตรการเรียนรู้การสร้าง Sticker Line (หลักสูตร 2 วัน)

7. หลักสูตรการเรียนรู้การสร้าง Motion Info Graphic (หลักสูตร 2 วัน)

8. หลักสูตรการเรียนรู้การสร้าง Web programming API 

(หลักสูตร 2 วัน)

9. หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python โดยใช้ Google Colab 

(หลักสูตร 2 วัน)

10. หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch

(หลักสูตร 2 วัน)

11. หลักสูตรการเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable และ Chatbot

(หลักสูตร 2 วัน)