หลักสูตรการฝึกอบรม

เรามีหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้

1.  การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch (หลักสูตร 2 วัน)

คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเด็กนักเรียน ม.1-6 และครู อาจารย์ เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch


วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch แบบลําดับ แบบทางเลือก และ แบบมีเงื่อนไข ให้บรรลุตามความต้องการและการทํางานของระบบ


จำนวนนักเรียน : 30 คน ต่อคอร์ส

รอบที่ 1 : 10-11 ต.ค. 62 สำหรับครูหรืออาจารย์  ลงทะเบียน

รอบที่ 2 : 17-18 ต.ค. 62 สำหรับเด็กนักเรียน ม.1-6  ลงทะเบียน

**ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมที่ Facebook: Code Their Dreams

ตารางการจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับ

  • ตารางการจัดงานของกลุ่มบริษัทซีดีจี

รายละเอียดหลักสูตร : เพิ่มเติม  

2. การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Mbot (หลักสูตร 2 วัน)

คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเด็กนักเรียน ม.1-6 และครู อาจารย์ เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ Mbot


วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ Mbot และเพื่อพัฒนาความคิดเชิงตรรกะและทักษะการออกแบบ


จำนวนนักเรียน : 15 คน ต่อคอร์ส

รอบที่ 1 : 19-20 ต.ค. 62 สำหรับครูหรืออาจารย์  ลงทะเบียน

**ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมที่ Facebook: Code Their Dreams

ตารางการจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับ

  • ตารางการจัดงานของกลุ่มบริษัทซีดีจี

รายละเอียดหลักสูตร : เพิ่มเติม 

3.  การเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable (หลักสูตร 2 วัน)

คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเด็กนักเรียน ม.4-6 และครู อาจารย์ เพื่อเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable


วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยตนเองได้


จำนวนนักเรียน : 30 คน ต่อคอร์ส

รอบที่ 1 : 16-17 พ.ย. 62 สำหรับเด็กนักเรียน ม.4-6  ลงทะเบียน

**ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมที่ Facebook: Code Their Dreams

ตารางการจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับ

  • ตารางการจัดงานของกลุ่มบริษัทซีดีจี

รายละเอียดหลักสูตร : เพิ่มเติม  

4. การเรียนรู้การสร้าง Sticker Line (หลักสูตร 2 วัน)

คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเด็กนักเรียน ม.1-6 และครู อาจารย์ เพื่อเรียนรู้การสร้าง Sticker Line ของตนเอง


วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้การสร้าง Sticker Line ของตนเอง


จำนวนนักเรียน : 30 คน

รอบที่ 1 : 19-20 ต.ค. 62 สำหรับเด็กนักเรียน ม.1-6  ลงทะเบียน

**ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมที่ Facebook: Code Their Dreams

ตารางการจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับ

  • ตารางการจัดงานของกลุ่มบริษัทซีดีจี

รายละเอียดหลักสูตร : เร็วๆนี้

5.  หลักสูตรการเรียนรู้ IoT Smart Building (หลักสูตร 2 วัน)

คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเด็กนักเรียน ม.4-6 และครู อาจารย์ เพื่อเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันเฝ้าระวังคุณภาพอากาศแบบออนไลน์


วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันเฝ้าระวังคุณภาพอากาศแบบออนไลน์


จำนวนนักเรียน : 30 คน

รอบที่ 1 : 20-21 พ.ย. 62 สำหรับเด็กนักเรียน ม.4-6 และนักศึกษา  ลงทะเบียน

**ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมที่ Facebook: Code Their Dreams

ตารางการจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับ

  • ตารางการจัดงานของกลุ่มบริษัทซีดีจี

รายละเอียดหลักสูตร : เร็วๆนี้