หลักสูตรการฝึกอบรม

CDG Code Their Dreams ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Public Training

เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

 

เรามีหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้

1.  การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch (หลักสูตร 2 วัน)

คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเด็กนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Scratch

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Scratch แบบลําดับ แบบทางเลือก และ แบบมีเงื่อนไข ให้บรรลุตามความต้องการและการทํางานของระบบ

 

จำนวนผู้เรียน : 30 คน ต่อคอร์ส

Course Outline /รายละเอียดหลักสูตร : ดูเพิ่มเติม

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม รอบ 1-2 : ดูเพิ่มเติม

 

รอบที่ 1 : 23-24 ม.ค. 63  สำหรับครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป                       ดูภาพบรรยากาศ

รอบที่ 2 : 12-13 มี.ค. 63  สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.6 และม.1-3           ปิดรับลงทะเบียน

รอบที่ 3 : 2-3 เม.ย. 63  สำหรับครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป                        เร็วๆ นี้

รอบที่ 4 : 6-7 มิ.ย. 63      สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.6 และม.1-3          เร็วๆ นี้

2. การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Mbot (หลักสูตร 2 วัน)

คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเด็กนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ Mbot

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ Mbot และเพื่อพัฒนาความคิดเชิงตรรกะและทักษะการออกแบบ

 

จำนวนผู้เรียน : 15 คน ต่อคอร์ส

Course Outline /รายละเอียดหลักสูตร : ดูเพิ่มเติม

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม รอบ 1-2 : ดูเพิ่มเติม

 

รอบที่ 1 : 27-28 ม.ค. 63   สำหรับครู อาจารย์ และบุลคลทั่วไป             ดูภาพบรรยากาศ

รอบที่ 2 : 16-17 มี.ค. 63   สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4-6                  ปิดรับลงทะเบียน

รอบที่ 3 : 2-3 พ.ค. 63  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-6                        เร็วๆ นี้

รอบที่ 4 : 16-17 พ.ค. 63  สำหรับครู อาจารย์ และบุลคลทั่วไป               เร็วๆ นี้

3.  การเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable (หลักสูตร 2 วัน)

คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นักศึกษา และครู อาจารย์ เพื่อเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยตนเองได้

 

จำนวนผู้เรียน : 30 คน ต่อคอร์ส

Course Outline/รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม : ดูเพิ่มเติม

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม รอบ 1-2 : ดูเพิ่มเติม

 

รอบที่ 1 : 15-16 ก.พ. 63  สำหรับครู อาจารย์  และบุลคลทั่วไป             ดูภาพบรรยากาศ

รอบที่ 2 : 26-27 มี.ค. 63  สำหรับครู อาจารย์  และบุลคลทั่วไป             ปิดรับลงทะเบียน

รอบที่ 3 : 20-21 ส.ค. 63  สำหรับครู อาจารย์  และบุลคลทั่วไป             เร็วๆ นี้

รอบที่ 4 : 5-6 ก.ย. 63      สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 และม.1-3        เร็วๆ นี้

4. การเรียนรู้การสร้าง Sticker Line (หลักสูตร 2 วัน)

คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเรียนรู้การสร้าง Sticker Line ของตนเอง

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้การสร้าง Sticker Line ของตนเอง

 

จำนวนผู้เรียน : 30 คน

 

รอบที่ 1 : 19-20 มี.ค. 63  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-6                  ปิดรับลงทะเบียน

รอบที่ 2 : 7-8 พ.ย. 63      สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-6                  เร็วๆ นี้

5.  หลักสูตรการเรียนรู้ IoT Smart Building (หลักสูตร 2 วัน)

คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ และจับค่าฝุ่นละออง แบบออนไลน์

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ และจับค่าฝุ่นละออง แบบออนไลน์

 

จำนวนผู้เรียน : 15 คน

Course Outline /รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม : ดูเพิ่มเติม

 

รอบที่ 1 : 21-22 พ.ค. 63  สำหรับครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป            เร็วๆ นี้

รอบที่ 2 : 24-25 ส.ค. 63  สำหรับครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป            เร็วๆ นี้

รอบที่ 3 : 23-24 ต.ค. 63  สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.4-6                 เร็วๆ นี้

รอบที่ 4 : 16-17 พ.ย. 63   สำหรับครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป           เร็วๆ นี้

6.  หลักสูตรการเรียนรู้ Python Programming (หลักสูตร 2 วัน)

คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้หลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรมภาษา Python และสามารถพัฒนาและเขียนโปรแกรมภาษา Python

 

จำนวนผู้เรียน : 30 คน

Course Outline / รายละเอียดหลักสูตร : ดูเพิ่มเติม

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม รอบ 1 : ดูเพิ่มเติม

 

รอบที่ 1 : 6-7 ก.พ. 63         สำหรับครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป             ดูภาพบรรยากาศ

รอบที่ 2 : 25-26 เม.ย. 63    สำหรับครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป             เร็วๆ นี้

รอบที่ 3 : 20-21 มิ.ย. 63    สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.1-6                      เร็วๆ นี้

7. หลักสูตรการเรียนรู้การสร้าง Motion Graphic (หลักสูตร 2 วัน)

คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อเรียนรู้การสร้าง Motion Grapic ด้วยโปรแกรม After Effects

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้การสร้าง Motion Grapic ด้วยโปรแกรม After Effects

 

จำนวนผู้เรียน : 30 คน

Course Outline / รายละเอียดหลักสูตร : ดูเพิ่มเติม

 

รอบที่ 1 : 21-22 มี.ค. 63  สำหรับครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป                  ปิดลงทะเบียน

รอบที่ 2 : 27-28 ส.ค. 63  สำหรับครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป                  เร็วๆ นี้

รอบที่ 3 : 12-13 ก.ย. 63   สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4-6                        เร็วๆ นี้