เกี่ยวกับเรา

เรากำลังอยู่ในโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีต่างๆกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิต กล่าวได้ว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  และในขณะที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ความต้องการของเราก็เป็นตัวกำหนดรูปแบบของเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน  ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะกลายเป็นสิ่งจำเป็น  กลุ่มสายงานดิจิทัลกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก  ส่งผลให้ตำแหน่งงานทางด้านดิจิทัลที่ต้องการในตลาดแรงงาน นอกจากนี้  บุคลากรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโดยตรงจะกลายเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการกำหนดทิศทางของสังคมผ่านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ดังนั้น  การสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่เด็กรุ่นใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก

 

กลุ่มบริษัทซีดีจีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและองค์ความรู้ด้านดิจิทัล  เราต้องการให้นักเรียนไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโอกาสในการพัฒนาทักษะเหล่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลในอนาคตอันใกล้  กลุ่มบริษัทซีดีจีจึงริเริ่มโครงการ  Code Their Dreams  ในรูปแบบเวิร์กชอปเพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่นักเรียนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และสนุกสนาน  โดยเริ่มจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซีดีจีสำนักงานใหญ่  และมีแผนเพิ่มจำนวนโรงเรียนในโครงการ Code Their Dreams อย่างต่อเนื่องในอนาคต

ทำไมต้องมี Code Their Dreams?

  • ประเทศไทยมีระดับการรู้คอมพิวเตอร์ในระดับต่ำ
  • เราต้องการให้ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัลมีความแข็งแรง
  • เราเชื่อว่าการเริ่มต้นที่ดี คือการเริ่มต้นกับเด็ก

วัตถุประสงค์ของเรา

1

เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็ก ๆ เห็นความสำคัญและหันมาศึกษาด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ปกครองและครู เห็นประโยชน์ของการเรียนและการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเด็ก ๆ

2

เพื่อมอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3

เพื่อรณรงค์ให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยการสนับสนุนของครอบครัว และโรงเรียน  รวมถึงการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทซีดีจีในฐานะศูนย์รวมองค์ความรู้  เครื่องมือ และซอฟต์แวร์  ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน

สนับสนุนโดย

Partners