ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มบริษัทซีดีจี นำทีมพนักงานจากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ร่วมกิจกรรม Code Their Dreams Workshop ครั้งที่ 16 ทำกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5  โรงเรียนวัดด่าน พระราม 3 กรุงเทพมหานคร มุ่งจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกการใช้กระบวนการคิดเชิงคำนวณ หรือ Computational Thinking (CT) กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน เพิ่มทักษะด้านความคิด การรับมือกับปัญหาปลายเปิดที่ซับซ้อน และช่วยแก้โจทย์ปัญหาในวิชาการต่าง ๆ ผ่านฐานกิจกรรม 5 ฐาน ได้แก่  Scratch  วาดภาพตามคำสั่ง  หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) พร้อมมอบของที่ระลึก สำหรับโรงเรียนที่สนใจกิจกรรมและความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/codetheirdreams __________________________ ติดตามพวกเราได้ที่: Website 👉🏻https://www.codetheirdreams.com/ Facebook 👉🏻https://www.facebook.com/codetheirdreams Youtube Channel 👉🏻 https://bit.ly/2XQBZPd #CodeTheirDreams......

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้โครงการ “Code Their Dreams” จับมือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าดำเนินกิจการเพื่อสังคม Social Enterprise พัฒนาสังคมดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มทางออนไลน์ต่าง ๆ พร้อมการพัฒนา Chatbot ควบคู่กับการทำแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และการพัฒนาสื่อหลากหลายรูปแบบ มุ่งเพิ่มจำนวนกลุ่มนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้ชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน ด้วยการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเดิมกิจกรรมแรกด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ให้นักศึกษาเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับคนในชุมชนต่อไป ทั้งนี้ เตรียมแผนจัดประกวดการพัฒนาเว็บไซต์ และ Chatbot เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับสื่อดิจิทัลของชุมชนต่อไป นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี เปิดเผยว่า โครงการเพื่อสังคม “Code Their Dreams” โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้จับมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลเดินหน้าดำเนินกิจการเพื่อสังคม Social......

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Code Their Dreams Workshop ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์แก่น้อง ๆ นักเรียนในโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อ.ศาลายา จ.นครปฐม ได้แก่ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎร์รังสฤษดิ์) และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนด้านดิจิทัล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้น้อง ๆ เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ให้สามารถพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ต่อยอดได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับกิจกรรมสนุกสนานที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 3 ฐาน ได้แก่  Scratch  หอคอยแก้วน้ำ และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) รับชมคลิปวิดีโอบรรยากาศสนุก ๆ : กิจกรรมที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม คลิก......

กลุ่มบริษัทซีดีจี เดินหน้าพัฒนาเยาวชนดิจิทัล จัดกิจกรรม Code Their Dreams Workshop สนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ ที่ ค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT JUNIOR CAMP) ครั้งที่ 11 จัดขึ้นที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักและเห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากำลังคนเยาวชนด้านดิจิทัล ในครั้งนี้พวกเรา Code Their Dreams จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการโค้ดดิ้งให้กับน้อง ๆ ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 3 ฐาน ได้แก่ ส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot)......

กลุ่มบริษัทซีดีจี เดินหน้าพัฒนาเยาวชนดิจิทัล จัดกิจกรรม Code Their Dreams ครั้งที่ 15 นำทีมพนักงานจากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากำลังคนเยาวชนด้านดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ด้านการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับกิจกรรมสนุกสนานที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน ได้แก่  Scratch  วาดภาพตามคำสั่ง  หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) พร้อมมอบของที่ระลึก และอุปกรณ์สำหรับการสอนโค้ดดิ้งสำหรับเด็ก มารู้จักกับฐานกิจกรรมของเราได้ที่นี่ https://bit.ly/2RYOlAl ติดตามความสนุกกับฐานกิจกรรมของเราและพี่ฟ้าใสคือใคร จะพาไปทำอะไร ที่ไหน อย่างไร......

วันเด็กปีนี้ Code Their Dreams ชวนน้องๆ โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สนุกสุดมันส์ไปกับภารกิจพาน้องหุ่นยนต์ไปถึงฝั่ง โอ้โห กองเชียร์ลุ้นกันตัวโก่งเลยจ้า ในที่สุดก็ทำสำเร็จกันทุกทีม ^^ กิจกรรมส่งน้องหุ่นยนต์ให้ถึงฝั่ง ช่วยให้น้องๆได้ฝึกความคิดเป็นขั้นเป็นตอน ทดลองวางแผน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการควบคุมเจ้าหุ่นยนต์ให้ถึงจุดหมาย และได้ทำความเข้าใจการใช้คำสั่งโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้นในการควบคุมหุ่นยนต์อีกด้วย ติดตามชมภาพบรรยากาศสนุก ๆ ได้ที่นี่ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกิจกรรมย้อนหลัง และความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams...

กลุ่มบริษัทซีดีจี นำทีมพนักงานจากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ฉลองปีใหม่ด้วยกิจกรรม Code Their Dreams ครั้งที่ 14 มอบความสุขส่งท้ายปี 2561 ร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 โรงเรียนวัดบางโคล่นอก เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มุ่งจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ฝึกการใช้กระบวนการคิดเชิงคำนวณ หรือComputational Thinking (CT) กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน เพิ่มทักษะด้านความคิดการรับมือกับปัญหาปลายเปิดที่ซับซ้อนและช่วยแก้โจทย์ปัญหาในวิชาการต่าง ๆ ผ่านฐานกิจกรรม 5 ฐาน ได้แก่  Scratch  วาดภาพตามคำสั่ง  หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) พร้อมมอบของที่ระลึก และอุปกรณ์สำหรับการสอนโค้ดดิ้งสำหรับเด็ก ติดตามชมภาพบรรยากาศสนุก ๆ......

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตอกย้ำความสำเร็จโครงการ Code Their Dreams ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราชสิงขร สร้างโรงเรียนต้นแบบนำร่องการเรียนการสอน “Coding” บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน เน้นการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประสบความสำเร็จตามเป้า มุ่งสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เผยทักษะนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ตั้งเป้าให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนเองได้อย่างยั่งยืน ล่าสุดลุยต่อยอดทักษะ วางแผนเพิ่มหลักสูตรสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง Python หวังปูทางเด็กไทยสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ผ่านกิจกรรม CDG: Code Their Dreams ที่จะช่วยเพิ่มทักษะการลงมือทำ และการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตอบรับนโยบายภาครัฐ กระตุ้นเด็กไทยให้เกิด Active Learning หวังจุดประกายเด็กรุ่นใหม่ติดอาวุธลุยสมรภูมิการศึกษายุคดิจิทัล วางแผนการสอนต่อเนื่องในปี 2562  นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ริเริ่มโครงการ CDG: Code Their Dreams กล่าวว่า......

โครงการ “Code Their Dreams” เดินหน้าจัดกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนไทย ล่าสุดได้ไปจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.3 – ป. 6 ที่โรงเรียนวัดสารอด กรุงเทพฯ ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน ได้แก่ Scratch วาดภาพตามคำสั่ง หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) ด้วยความมุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีอนาคตที่ก้าวไกล โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการจุดประกายจากโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เด็กๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้โค้ดดิ้ง เข้าใจตรรกะ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ ทั้งยังเกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการเขียนโค้ดมากขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 แล้ว...