คู่มือประกอบการจัดกิจกรรม

เวิร์กชอป Code Their Dreams

Blockly (เกมเขาวงกต)

Blockly Game (paper)

วาดภาพตามสั่ง

หอคอยแก้วน้ำ

หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch (หลักสูตร 5 วัน)

ดาวน์โหลดโปรแกรม Scratch

คู่มือเรียนรู้การเขียนเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch
Teachers or volunteers can use this handbook to teach their students or use for practicing themselves.

หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch (หลักสูตร 2 วัน)

CDG Code Their Dreams ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Public Training เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

ดาวน์โหลดโปรแกรม Scratch

วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม Scratch และติดตั้งโปรแกรม

รายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอน

คู่มือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch

 

หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ mBot (หลักสูตร 2 วัน)

CDG Code Their Dreams ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Public Training เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

ดาวน์โหลดโปรแกรม mBlock 3

รายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอน

คู่มือการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ mBot

 

หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python (หลักสูตร 2 วัน)

CDG Code Their Dreams ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Public Training เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

ดาวน์โหลดโปรแกรม Python

รายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอน

คู่มือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python

 

 

หลักสูตรการเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable (หลักสูตร 2 วัน)

CDG Code Their Dreams ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Public Training เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

รายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอน

คู่มือการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable

 

หลักสูตรการเรียนรู้การสร้าง Sticker Line (หลักสูตร 2 วัน)

CDG Code Their Dreams ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Public Training เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

คู่มือการสร้าง Sticker Line

หลักสูตรการเรียนรู้การสร้าง Motion Info Graphic (หลักสูตร 2 วัน)

CDG Code Their Dreams ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Public Training เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

หลักสูตรการเรียนรู้การสร้าง Web programming API (หลักสูตร 2 วัน)

CDG Code Their Dreams ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Public Training เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

ดาวน์โหลดโปรแกรม

หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python โดยใช้ Google Colab (หลักสูตร 2 วัน)

CDG Code Their Dreams ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Train the Trainer มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแก่ครูและอาจารย์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับไปใช้กับการสอนในชั้นเรียนได้

Course Outline

 • การกำหนดค่าและชนิดของข้อมูล
 • การกำหนดตัวแปร และตัวดำเนินการ
 • การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ
 • การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนข
 • การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ

หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch (หลักสูตร 2 วัน)

CDG Code Their Dreams ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Train the Trainer มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแก่ครูและอาจารย์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับไปใช้กับการสอนในชั้นเรียนได้

Course Outline

 • การกำหนดค่าและชนิดของข้อมูล
 • การกำหนดตัวแปร และตัวดำเนินการ
 • การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ
 • การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนข
 • การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ

หลักสูตรการเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable และ Chatbot (หลักสูตร 2 วัน)

CDG Code Their Dreams ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Public Training เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

ดาวน์โหลด Materials

หลักสูตรการเรียนรู้การสร้างเกมด้วยโปรแกรม Scratch (หลักสูตร 2 วัน)

CDG Code Their Dreams ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Public Training เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

Course Outline

 • การกำหนดค่าและชนิดของข้อมูล
 • การกำหนดตัวแปร และตัวดำเนินการ
 • การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ
 • การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนข
 • การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ