รู้จักเวิร์กชอปของเรา

เรามีเวิร์กชอป 2 ประเภท  ซึ่งคุณครูหรืออาสาสมัครสามารถนำไปสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการโค้ดให้แก่เด็ก ๆ ได้

Workshop Format

Intro

Icebreaking activities (30 minutes)

Short games

Activities to sort children into groups

Conduct Activities

Stall 1: Scratch

Stall 2: Cups

Stall 3: Drawing

Workshop Requirements

Students

50

Ages

10-12

Materials

Please contact CDG for material box.

เวิร์กชอป Code Their Dreams 

เวิร์กชอป Code Their Dreams คือ  กิจกรรมที่จัดขึ้นในระยะเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง  ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานมากมาย  โดยมุ่งมั่นเพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็ก ๆ ที่มีความสนใจเรื่องโค้ดดิ้ง  ซึ่งเด็ก ๆ จะได้รับความรู้พื้นฐาน และเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์อีกด้วย

เทรน เดอะ เทรนเนอร์ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัคร สนับสนุนอุปกรณ์และความรู้ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม Code Their Dreams ด้วยตนเอง เพื่อจุดประกายเด็ก ๆ ให้เกิดความสนใจการโค้ด และสอนความรู้พื้นฐานได้

หลักสูตรอบรม

นอกจากนี้  เรายังมีหลักสูตรสำหรับเด็ก ๆ ที่สนใจในการเรียนโค้ดดิ้งด้วย Scratch และ Python อีกด้วย