cdg group ผู้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding)

CDG จัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams สร้างฝันเด็กไทยด้วยโค้ดดิ้ง ครั้งที่ 12

กลุ่มบริษัทซีดีจี จัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams ครั้งที่ 12 นำทีมพนักงานใหม่จากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ร่วมทำกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน ได้แก่  Scratch  วาดภาพตามคำสั่ง  หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) เพื่อจุดประกายให้เด็ก ๆ ได้เห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ด้วยความมุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีอนาคตที่สดใส ก้าวไกล โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการจุดประกายจากโครงการ

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกิจกรรมย้อนหลัง และความรู้เกี่ยวกับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams