CDG จัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams สร้างฝันเด็กไทยด้วยโค้ดดิ้ง ครั้งที่ 13

โครงการ “CDG Code Their Dreams” เดินหน้าจัดกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนไทย ล่าสุดได้ไปจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.3 – ป. 6 ที่โรงเรียนวัดสารอด กรุงเทพฯ ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน ได้แก่ Scratch วาดภาพตามคำสั่ง หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) ด้วยความมุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีอนาคตที่ก้าวไกล โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการจุดประกายจากโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เด็กๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้โค้ดดิ้ง เข้าใจตรรกะ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ ทั้งยังเกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการเขียนโค้ดมากขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 แล้ว