cdg group ผู้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding)

CDG ลุยต่อยอด CDG Code Their Dreams สร้างโรงเรียนนำร่องสอนโค้ดดิ้ง เพิ่มศักยภาพเด็กไทย สู่สมรภูมิการศึกษายุคดิจิทัล

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตอกย้ำความสำเร็จโครงการ CDG Code Their Dreams ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราชสิงขร สร้างโรงเรียนต้นแบบนำร่องการเรียนการสอน Coding” บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน เน้นการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประสบความสำเร็จตามเป้า มุ่งสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เผยทักษะนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ตั้งเป้าให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนเองได้อย่างยั่งยืน ล่าสุดลุยต่อยอดทักษะ วางแผนเพิ่มหลักสูตรสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง Python หวังปูทางเด็กไทยสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ผ่านกิจกรรม CDG Code Their Dreams ที่จะช่วยเพิ่มทักษะการลงมือทำ และการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตอบรับนโยบายภาครัฐ กระตุ้นเด็กไทยให้เกิด Active Learning หวังจุดประกายเด็กรุ่นใหม่ติดอาวุธลุยสมรภูมิการศึกษายุคดิจิทัล วางแผนการสอนต่อเนื่องในปี 2562

 นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ริเริ่มโครงการ CDG Code Their Dreams กล่าวว่า โครงการ CDG Code Their Dreams เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 มุ่งพัฒนาความรู้ด้านโค้ดดิ้งตั้งแต่ประถมวัย ล่าสุดได้ร่วมมือกับโรงเรียนวัดราชสิงขรให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่องการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง หลักสูตรที่เน้นการวางรากฐานของนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่การแนะนำหลักการเขียนง่าย ๆ ให้แก่นักเรียนผ่านเว็บไซต์ code.org ผ่านการเรียนการสอนทั้งหมด 15 ครั้ง เน้นการสอนกลุ่มย่อยเพื่อให้เสริมความเข้าใจ มุ่งไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นหลัก เป็นการจุดประกายให้เด็กสนใจภาษาคอมพิวเตอร์ เปิดรับการก้าวสู่โลกการศึกษาในยุคดิจิทัล

“เป้าหมายของโครงการ CDG Code Their Dreams คือการจุดประกายความสนใจและสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโค้ดดิ้งให้กับเด็กๆ โดยโรงเรียนวัดราชสิงขร สังกัดกรุงเทพมหานคร นับเป็นโรงเรียนแรกในโครงการ ด้วยเล็งเห็นว่าเด็กๆ ยังขาดความพร้อมและโอกาสในการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง เราจึงต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มโอกาสให้กับเด็กๆ ซึ่งนับว่าโรงเรียนต้นแบบนี้ประสบความสำเร็จตามเป้า ตัวชี้วัดหนึ่งคือทักษะด้านโค้ดดิ้งของนักเรียนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ทั้งยังมีความกระตือรือร้นในการเรียน และทักษะการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เรายังตั้งเป้าหมายความสำเร็จของโครงการให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน” นายนาถกล่าว

ทางด้าน จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร กล่าวว่า โครงการ CDG Code Their Dreams ถือเป็นการเรียนการสอนที่เข้ามาจุดประกายให้เด็กๆ หลายคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาคอมพิวเตอร์  ได้รับการฝึกทักษะ และวางรากฐานที่สำคัญสำหรับการเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต นอกเหนือจากการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ เด็กๆ ยังได้ลงมือทำ รู้จักการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน เป็นการเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ ในการสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือทำ หรือที่เรียกว่า Active Learning เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการบูรณาการความรู้เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพ

“เด็ก ๆ จะชอบการเรียนรู้คำสั่งที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างที่ต้องการ โดยชิ้นงานที่เด็ก ๆ ชอบคือ การสร้างเกมส์ที่เริ่มจากการตั้งเงื่อนไขง่าย ๆ และเพิ่มระดับความยาก ด้วยการใช้คำสั่งที่ซับซ้อน ผ่านการใช้จินตนาการสร้างเกมส์ที่ตัวเองต้องการเล่น อีกหนึ่งชิ้นงานคือการสร้างหนังสั้น หรือ Animation เน้นการใช้คำสั่งเคลื่อนไหว เปลี่ยนฉาก ตัวละคร ใส่เสียง สร้างเรื่องราวตามจินตนาการ นอกจากนี้ สิ่งที่ได้รับจากโครงการคือทักษะภาษาอังกฤษ ที่ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาได้ สิ่งสำคัญที่สุด คือการได้ทำชิ้นงานจากการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์สำเร็จเป็นผลงานของตัวเอง เด็ก ๆ จะเกิดความรู้สึกภูมิใจ และกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อยากเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้นต่อไปในอนาคต” จ่าสิบเอกสมเกียรติกล่าวถึงเสียงตอบรับของนักเรียน

นอกจากนี้โครงการ CDG Code Their Dreams ยังได้มีการเพิ่มหลักสูตรสอนเขียนโปรแกรมด้วย Python ภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูง ซึ่งจะปูทางสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ หรือต่อยอดความสนใจสู่การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ และมากกว่านั้นคือการเป็นบุคลากรไอทีที่มีความสามารถ เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยวางแผนเปิดการเรียนการสอนในปี 2562 สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจโค้ดดิ้ง สามารถเข้าชมเว็บไซต์เพื่อศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.codetheirdreams.com และ https://www.facebook.com/codetheirdreams/

 “โครงการ CDG Code Their Dreams โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี พร้อมเป็นสื่อกลางในการขยายโอกาสให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดความพร้อม ทั้งทางด้านบุคลากรและหลักสูตรการสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาสู่การเรียนการสอนอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเยาวชนไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้แข็งแกร่ง ก้าวสู่การเป็นประเทศดิจิทัล ตามเป้าหมายขององค์กรในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสังคมที่ดีขึ้น (Technology for a better society)” นายนาถ กล่าวทิ้งท้าย

———————————————-

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัทซีดีจี

กลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cdg.co.th