CDG Code Their Dreams ร่วมกับ คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมโปรแกรม Scratch สำหรับครูระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1

CDG Code Their Dreams ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา ในโครงการ Train the Trainer ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา และ ดร. พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ผ่านการอบรมจากโครงการ CDG Code Their Dreams: Train the Trainer เป็นวิทยากรในการอบรม การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแก่คุณครูระดับประถมศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรม Scratch และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับไปใช้กับการสอนในชั้นเรียนได้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 15 คน

 

โดยลักษณะการจัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Scratch เป็นแบบผสมผสานโดยใช้ Activity-Based Learning การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การจำลองสถานการณ์ ตัวอย่างของการคิดเชิงคำนวณ ควบคู่กับการเรียนคำสั่งระดับพื้นฐานจนถึงระดับกลาง และ Problem-Based Learning การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียน

 

อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทซีดีจี และมหาวิทยาลัยมหิดลได้วางแผนปั้นครู โดยขยายพื้นที่ไปยังโรงเรียนในสังกัดใกล้เคียงจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในการใช้งานโปรแกรม Scratch รุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต